Privacy verklaring

Inleiding
Global Golf Solutions BV (hierna: ‘wij’ of ‘ScootBuddy” hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.scootbuddy.nl of www.scootbuddy.eu en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Wie zijn wij?
Global Golf Solutions BV, handelsnaam ScootBuddy
Import en verkoop van elektrische scootmobielen.
Mail: info@scootbuddy.nl
Tel: +31 6 22 22 33 03
Langskomen: op afspraak

 

Privacybescherming
Wij beseffen dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor u én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze websites alsook op klantcontacten met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van ScootBuddy. Wij respecteren uw privacy en informeren u hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden
Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kunt u ook hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacybeleid van deze derden. Wij hebben hier geen invloed op. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners, Facebook, Twitter, website van webshop waarborg cookies kunnen plaatsen om uw bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.


Cookiebeleid
Onze organisatie maakt vooralsnog geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Wij maken in de toekomst wel gebruik van analytische software om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

Hoe, wat verzamelen wij kort en waarom

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van enige overeenkomst. Deze worden vastgelegd via telefoon, e-mail of onze website op uw initiatief indien u een offerte of aanvraag wenst te doen of boeking wenst te maken voor een bepaalde reis of vervoersdienst. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De hierna bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. ScootBuddy conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?
Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of u benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens 
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie, een kopie ID en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de reisovereenkomst. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met personen die betrokken zijn bij uw bestelling. 

Registerplicht
Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de wet tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden van wát wij verzamelen, de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, met welk doel, over de bewaartermijn en met wie wij persoonsgegevens delen. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke (bijzondere) persoonsgegevens wij van onze klanten hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Overdracht aan en delen met derden
ScootBuddy zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering of overeenkomst. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij Golfted
ScootBuddy is geen multinational. Alle uitvoerende medewerkers van ScootBuddy kunnen uw dossiergegevens inzien. Vanuit de wettelijke verplichting om u in het geval van een klacht hulp te bieden, zijn al onze medewerkers geautoriseerd om uw dossiergegevens in te zien. ScootBuddy behoudt zich echter het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde een externe kracht, in te schakelen om bereikbaar te zijn en service te bieden. Betrokken hulppersonen voor het uitvoeren van de overeenkomst verkrijgen ieder voor zich een deel van uw persoonsgegevens.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ScootBuddy. Indien u geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@scootbuddy.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy.

 

Social Media
Onze organisatie heeft een Facebook- en Twitteraccount en verzamelt graag likes van bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook zullen wij allicht gebruik gaan maken van Google Analytics. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacybeleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet. U treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee u toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

IP-adres en logfiles.
Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht bestaat en/of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging
De website van ScootBuddy is beveiligd met het SSL-protocol (htpps). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Golfted maakt voorts gebruik van een betaald en altijd geupdate antivirusprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verinding met een eigen NAS.

Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. De nieuwe AVG per 25 mei 2018 is op onderdelen ook nog onduidelijk. Wij zullen u via dit Privacystatement blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

 

Laatst gewijzigd: 30-12-20